Wierz tylko!

Zapraszamy do obejrzenia kazania w języku migowym. Nagranie zostało dokonane w Duszpasterstwie Niesłyszących we Wrocławiu podczas Mszy Świętej w 13 niedzielę zwykłą (rok B), czyli 27 czerwca 2021 roku. W kazaniu kapłan nawiązał do Ewangelii (Mk 5, 21-43), która przedstawia dwie beznadziejne sytuacje.

Pierwsza z nich to umierająca córka Jaira, druga to kobieta od 12 lat cierpiąca na krwotok. Kiedy zawodzą ludzkie plany i człowiek traci nadzieję, Jezus mówi – jak dziś do Jaira – „Nie bój się, wierz tylko”. A gdy człowiek z wiarą zbliża się do Boga prędzej czy później usłyszy – jak kobieta cierpiąca na krwotok – „Twoja wiara cię ocaliła”.

Na zakończenie kapłan zachęcił, aby także w trudnych sytuacjach, gdy nasze ludzkie plany zawodzą, powtarzać z wiarą słowa z modlitwy Ojcze nasz: „bądź wola Twoja!”.